info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 16
place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
รอปรับปรุง

ภาพ

info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
รอปรับปรุง

info_outline ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ที่มาของชื่อตำบลแก่งโดม แต่เดิมนั้นบ้านแก่งโดมเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลสว่าง มีการก่อตั้ง หมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2465 มีอาณาเขตติดลำน้ำโดม มีเกาะแก่งและหาดทรายขาว เมื่อตำบลแก่งโดมแยกออกจากตำบลสว่าง พ.ศ. 2532 จึงใช้ชื่อแก่งโดมเป็นชื่อตำบล ในปัจจุบันเกาะแก่งและหาดทรายขาวดังกล่าว ถูกน้ำท่วม มีสาเหตุมาจากการสร้างเขื่อนเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งบริเวณตำบลโพธิ์ไทร จึงไม่สามารถมองเห็นลักษณะเดิมที่เคยเป็น ทำเลที่ตั้งตำบลแก่งโดม ตำบลแก่งโดม ห่างจากที่ทำการอำเภอสว่างวีระวงศ์ ระยะทางประมาณ 500 เมตรและ ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศตะวันออก จด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร ทิศเหนือ จด องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ ทิศตะวันตก จด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ ทิศใต้ จด องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร

ภาพ

แนะนำผู้บริหาร
info_outline ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม