info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 52
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32 ปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31 ปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 ปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29 ปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม ผู้พิการรายใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ยกเลิกการประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28 ปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม ผู้พิการรายใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27 ปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วนวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ-อปท.2559-แก้ไขถึง-ฉบับที่-2-พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 ปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์อุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลแก่งโดม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 59 |
1 - 20 (ทั้งหมด 170 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม