ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 006-60-0001 เลขทะเบียนรถ ผจ 3568 อุบลราชธานี จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง