ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนดินเส้นบ้านนางบัวสอน ภาระวงศ์ - บ้านนางกิติยา ไชยราช บ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง