info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 32
group ฝ่ายบริหารท้องถิ่น
นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
นายมวล นาคีรักษ์
รองนายก อบต.แก่งโดม คนที่ 1
นายมวล นาคีรักษ์
รองนายก อบต.แก่งโดม คนที่ 1
นายแก๋ วงษา
รองนายกอบต.แก่งโดม คนที่ 2
นายแก๋ วงษา
รองนายกอบต.แก่งโดม คนที่ 2
นายสมชาย เขียวขำ
เลขานุการนายก อบต.แก่งโดม
นายสมชาย เขียวขำ
เลขานุการนายก อบต.แก่งโดม
group ฝ่ายสภาท้องถิ่น
นายจรัญ สายโสภา
ประธานสภา อบต.แก่งโดม
นายจรัญ สายโสภา
ประธานสภา อบต.แก่งโดม
นายรัณทม กัณฑ์โย
รองประธานสภา อบต.แก่งโดม
นายรัณทม กัณฑ์โย
รองประธานสภา อบต.แก่งโดม
จ่าสิบเอกวรพงศ์ มุกดาหาร
เลขาสภา อบต.แก่งโดม
จ่าสิบเอกวรพงศ์ มุกดาหาร
เลขาสภา อบต.แก่งโดม
นางวันทอง มุงคุลดา
สมาชิก อบต.ม.1
นางวันทอง มุงคุลดา
สมาชิก อบต.ม.1
นายประมูล รูปใส
สมาชิก อบต.ม.2
นายประมูล รูปใส
สมาชิก อบต.ม.2
นายแสววงค์ เฉลียวไว
สมาชิก อบต.ม.2
นายแสววงค์ เฉลียวไว
สมาชิก อบต.ม.2
นายโชติ คำนนท์
สมาชิก อบต.ม.4
นายโชติ คำนนท์
สมาชิก อบต.ม.4
นายพรเทพ แย้มยิ้ม
สมาชิก อบต.ม.5
นายพรเทพ แย้มยิ้ม
สมาชิก อบต.ม.5
นางอมรรัตน์ แก่นกายศ
สมาชิก อบต.ม.5
นางอมรรัตน์ แก่นกายศ
สมาชิก อบต.ม.5
นางรำไพ บุญพุธ
สมาชิก อบต.ม.6
นางรำไพ บุญพุธ
สมาชิก อบต.ม.6
นายวิมล จำศรี
สมาชิก อบต.ม.6
นายวิมล จำศรี
สมาชิก อบต.ม.6
นาราตรี จำศรี
สมาชิก อบต.ม.7
นาราตรี จำศรี
สมาชิก อบต.ม.7
นายบัวริน ชมรส
สมาชิก อบต.ม.8
นายบัวริน ชมรส
สมาชิก อบต.ม.8
นายอนันต์ สีหะบัณฑ์
สมาชิก อบต.ม.9
นายอนันต์ สีหะบัณฑ์
สมาชิก อบต.ม.9
นายไพรวัลย์ ส่วนบุญ
สมาชิก อบต.ม.9
นายไพรวัลย์ ส่วนบุญ
สมาชิก อบต.ม.9
นายประยูร อาภรศรี
สมาชิก อบต.ม.10
นายประยูร อาภรศรี
สมาชิก อบต.ม.10
นายสุริยันต์ ศิริประจง
สมาชิก อบต.ม.10
นายสุริยันต์ ศิริประจง
สมาชิก อบต.ม.10
นายประเสริฐ บุญหอม
สมาชิก อบต.ม.11
นายประเสริฐ บุญหอม
สมาชิก อบต.ม.11
นายสุณา สูงโสภา
สมาชิก อบต.ม.11
นายสุณา สูงโสภา
สมาชิก อบต.ม.11
นายไพรวัลย์ ขันคำ
สมาชิก อบต.ม.12
นายไพรวัลย์ ขันคำ
สมาชิก อบต.ม.12
นายจันหอม แย้มยิ้ม
สมาชิก อบต.ม.12
นายจันหอม แย้มยิ้ม
สมาชิก อบต.ม.12
group หัวหน้าส่วนราชการ
จ่าสิบเอกวรพงศ์ มุกดาหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
จ่าสิบเอกวรพงศ์ มุกดาหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
นางพัทธวรรณ ชมรส
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพัทธวรรณ ชมรส
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวารินทร์ แผ่นทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวารินทร์ แผ่นทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายราวี แพทย์เพียร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายราวี แพทย์เพียร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมคิด นาสินส่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสมคิด นาสินส่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
group สำนักงานปลัด
นางพัทธวรรณ ชมรส
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพัทธวรรณ ชมรส
หัวหน้าสำนักปลัด
นายโสภณ ผิวเพชร
นักพัฒนาชุมชน
นายโสภณ ผิวเพชร
นักพัฒนาชุมชน
จ่าเอกสุระชัย วงษ์กลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกสุระชัย วงษ์กลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภาณุพงศ์ ทองสา
นักทรัพยากรบุคคล
นายภาณุพงศ์ ทองสา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศรัญญา กองคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศรัญญา กองคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายไชโย จำปาเทศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายไชโย จำปาเทศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเพิ่มบุญ สายเมฆ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเพิ่มบุญ สายเมฆ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายประเสริฐ บุญสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายประเสริฐ บุญสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายเอื้อน ล้อมวงษ์
คนสวน (นักการภารโรง)
นายเอื้อน ล้อมวงษ์
คนสวน (นักการภารโรง)
นางสาวศิริพร ประทุมพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริพร ประทุมพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเดี่ยว คงประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเดี่ยว คงประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางประยูร พูลชัย
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
นางประยูร พูลชัย
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
นายณัฐวัตร คำทอง
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
นายณัฐวัตร คำทอง
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
นายวินัย บุญซาว
คนงานทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
นายวินัย บุญซาว
คนงานทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
นายอุทัย บุญทศ
คนงานทั่วไป (ยาม)
นายอุทัย บุญทศ
คนงานทั่วไป (ยาม)
group กองคลัง
นางวารินทร์ แผ่นทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวารินทร์ แผ่นทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางระเบียบ อิทเทอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางระเบียบ อิทเทอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุชาดา วงษาสนธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุชาดา วงษาสนธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายปิตุภูมิ มิ่งคำ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายปิตุภูมิ มิ่งคำ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายเกริกเกียรติ ขันทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายเกริกเกียรติ ขันทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวภานุมาส สายโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวภานุมาส สายโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนิตยา ทองมัจฉา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนิตยา ทองมัจฉา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
group กองช่าง
นายราวี แพทย์เพียร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายราวี แพทย์เพียร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปุญญกานต์ ทองเรือง
นายช่างโยธา
นายปุญญกานต์ ทองเรือง
นายช่างโยธา
นายหอมไกร แสนเสาร์
นายช่างโยธา
นายหอมไกร แสนเสาร์
นายช่างโยธา
นางสาวพรนิภา ชาชุมพร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนโยธา
นางสาวพรนิภา ชาชุมพร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนโยธา
นายบุญสี ราชเจริญ
คนงานทั่วไป
นายบุญสี ราชเจริญ
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์ ศักดิ์พงษ์
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์ ศักดิ์พงษ์
คนงานทั่วไป
นายเมตตา วรรณวงศ์
คนงานทั่วไป
นายเมตตา วรรณวงศ์
คนงานทั่วไป
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายสมคิด นาสินส่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสมคิด นาสินส่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเจริญชัย จังอินทร์
นักวิชาการศึกษา
นายเจริญชัย จังอินทร์
นักวิชาการศึกษา
จ่าเอกพายุ คำลุน
เจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา)
จ่าเอกพายุ คำลุน
เจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา)
นางพัชรินทร์ รสจันทร์
ครู
นางพัชรินทร์ รสจันทร์
ครู
นางปิยวรรณ สุระพันธ์
ครู
นางปิยวรรณ สุระพันธ์
ครู
นางขนบพร สายเมฆ
ครู
นางขนบพร สายเมฆ
ครู
นางน้ำอ้อย คำเชิด
ครู
นางน้ำอ้อย คำเชิด
ครู
นางพิสมัย สาระปัญญา
ครู
นางพิสมัย สาระปัญญา
ครู
นางจุไรรัชย์ แก้ววิเศษพรมมี
ครู
นางจุไรรัชย์ แก้ววิเศษพรมมี
ครู
นางจารุวรรณ สีเสม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางจารุวรรณ สีเสม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศุภนิตย์ แก้วยอดคง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศุภนิตย์ แก้วยอดคง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
แนะนำผู้บริหาร
group ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม