info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 17
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายสมคิด นาสินส่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสมคิด นาสินส่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเจริญชัย จังอินทร์
นักวิชาการศึกษา
นายเจริญชัย จังอินทร์
นักวิชาการศึกษา
จ่าเอกพายุ คำลุน
เจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา)
จ่าเอกพายุ คำลุน
เจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา)
นางพัชรินทร์ รสจันทร์
ครู
นางพัชรินทร์ รสจันทร์
ครู
นางปิยวรรณ สุระพันธ์
ครู
นางปิยวรรณ สุระพันธ์
ครู
นางขนบพร สายเมฆ
ครู
นางขนบพร สายเมฆ
ครู
นางน้ำอ้อย คำเชิด
ครู
นางน้ำอ้อย คำเชิด
ครู
นางพิสมัย สาระปัญญา
ครู
นางพิสมัย สาระปัญญา
ครู
นางจุไรรัชย์ แก้ววิเศษพรมมี
ครู
นางจุไรรัชย์ แก้ววิเศษพรมมี
ครู
นางจารุวรรณ สีเสม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางจารุวรรณ สีเสม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศุภนิตย์ แก้วยอดคง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศุภนิตย์ แก้วยอดคง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม