info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 21
group กองคลัง
นางวารินทร์ แผ่นทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวารินทร์ แผ่นทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางระเบียบ อิทเทอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางระเบียบ อิทเทอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุชาดา วงษาสนธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุชาดา วงษาสนธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายปิตุภูมิ มิ่งคำ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายปิตุภูมิ มิ่งคำ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายเกริกเกียรติ ขันทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายเกริกเกียรติ ขันทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวภานุมาส สายโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวภานุมาส สายโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนิตยา ทองมัจฉา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนิตยา ทองมัจฉา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม