messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน folder ประกาศ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลกการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 43
แนวทางการปฏิบัติทางจริยธรรมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐควรทำและไม่ควรทำ(Do’s & Don’t) พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 46
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 34
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 50
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 36
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 38
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม