info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 120
info_outline ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ตำบลแก่งโดม มีเนื้อที่ 51 ตารางกิโลเมตร มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 109 - 138 เมตร ลักษณะสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน เหมาะแก่การตั้งชุมชนและเกษตรกรรม ภายในพื้นที่ตำบลมีลำห้วยกระจายอยู่ทั่วไป เช่น ลำห้วยข่า , ห้วยกลาง , ห้วยคำช้าง , ห้วยโพธิ์ เป็นต้น ประกอบกับ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น หนองคำผักแว่น , หนองผึ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ ตำบลแก่งโดมยังมีพื้นที่ติดลำน้ำโดม ซึ่งเป็นลำน้ำสายสำคัญในการทำอาชีพประมง ตำบลแก่งโดมมีสภาพเป็นดินทราย ดินดานสีน้ำตาลแกมแดง นอกจากนี้ สภาพพื้นที่ยังมีการระบายน้ำค่อนข้างดี เหมาะสำหรับการตั้งชุมชน และการสร้างอาคารที่ใช้ฐานรากหรือบ้านเรือนขนาดเล็ก จากลักษณะที่เป็นดินทรายทำให้มีความสามารถในการดูดซับอาหารต่ำ เมื่อทำการเกษตรจึงมีความเสี่ยงได้ผลผลิตต่ำกว่าเท่าที่ควร ปริมาณแร่ธาตุในดิน ตำบลแก่งโดมมีปริมาณธาตุฟอสฟอรัส ซึ่งเหมาะแก่การปลูกพืชดอกจำนวนมาก แต่มีปริมาณธาตุโพแทสเซียม และไนโตรเจนน้อย ปริมาณน้ำฝน ตำบลแก่งโดมมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,520 ม.ม. จำนวนประชากร ปี พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 5,536 คน จำแนกเป็นชาย 2,858 คน หญิง 2,728 คน
ภาพ


แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม