messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน folder ประกาศ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย อบ.ถ.๖๐-๐๐๖ บ้านห้วยขาม หมู่ที่ 9 เชื่อม บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแก่งโดม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๕ เมตร หน้า ๗.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๒๘.๒๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 13 - คุ้มโนนศรีไค ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ์นอก นักเรียน ๖๔ คน อัตราคนละ ๒๗ บาท จำนวน ๖๑ วันทำการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินเส้นไปหนองน้ำเกลี้ยง บ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านนาคำ หมู่ที่ ๓ ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งโดม บ้านแก่งโดม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างวัดป่าคำกลาง(เชื่อมต่อ คสล. เดิม) บ้านคำกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเส้นซอยหนองแหน-ที่นานายสมพงษ์ พาผล บ้านใหม่ศรีเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านใหม่ศรีเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเส้นบ้านนายชาติชาย เสือกลิ่น บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นหนองบก - คำกลาง บ้านใหม่ศรีเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัดอบต.แก่งโดม จำนวน 3 ศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาคำ หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านคำกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านพัสดา - บ้านนางประคอง บ้านผึ้งโดม หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบริเวณหนองตาม้า บ้านนาคำ หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นซอยสวนปาล์ม จาก อบ.3050 เชื่อมต่อ เส้นนาคำ ? คำกลาง บ้านโคกสมรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่ีอง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณตลาดร่มพอก ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นซอยบ้านนางรำไพ ศรีคูณเมือง บ้านสะพานโดม หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนองเสยเชื่อมบ้านคำกลาง บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นซอยห้าร้อย (เชื่อมต่อจุดเดิม) บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นคุ้มวังใหญ่จากถนน คสล. -บ้านนายเทา สร้างแก้ว บ้านห้วยขาม หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นป่าช้าโคกสมบูรณ์เชื่อมบ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นคุ้มหนองหลวง (เชื่อมต่อจุดเดิม) บ้านห้วยขาม หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นซอยหนองบักแซว จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 217 - คลองชลประทาน บ้านห้วยขาม หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเส้นซอยบ้านนางตุ้มทอง - ลำโดมใหญ่ บ้านสะพานโดม หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินเส้นบ้านนางบัวสอน ภาระวงศ์ - บ้านนางกิติยา ไชยราช บ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งโดม ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียน บ้านแก่งโดม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพป.อบ.4 ในเขตพื้นที่อบต.แก่งโดม จำนวน 6 โรงเรียน ช่วงปิดเทอม 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน - บ้านคำกลาง บ้านคำหมากอ่อน หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ บ้านคำหมากอ่อน หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ์นอก (กั้นห้อง) ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างก่อสร้าง ลาน คสล. เอนกประสงค์ หนา 0.10 เมตร บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดมหาวารีอุดม เชื่อมต่อบ้านนาคำช่วง (บ้านนายไสว เพ็ญพิมพ์)(คุ้มนาเยียน้อย) บ้านนาคำ หมู่ 3 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบริเวณหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณวัดโคกสมบูรณ์นอก หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 60-002 สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกเขียน ตำบลแก่งโดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพป.อบ.4 ในเขตพื้นที่ อบต.แก่งโดม จำนวน 6 โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.60-001 สายบ้านคำกลาง หมู่ 12 - บ้านนาคำ หมู่ 3 ตำบลแก่งโดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 60-002 สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกเขียน ตำบลแก่งโดม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 374.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,872.50 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพป.อบ.4 ในเขตพื้นที่ อบต.แก่งโดม จำนวน 6 โรงเรียน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหน้าวัดเที่ยงธรรมวนาราม บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นไปบ้านโนนทราย หมู่ที่ 1 บ้านโคกสมบูรณ์นอก ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
1 - 50 (ทั้งหมด 191 รายการ) 1 2 3 4

× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม